Svarīgi zināt

PACIENTA PRIVĀTUMA POLITIKA

Ordoline rūpējas par savu klientu un pacientu privātumu, un tāpēc, apstrādājot personas datus, mēs nodrošinām augstu aizsardzības līmeni. Šī privātuma politika sniedz informāciju par to, kā Ordoline apstrādā klientu/zobārstu un pacientu personas datus Ordolinetīmekļvietnē dr.Ordoline.com un kādas ir jūsu tiesības saistībā ar apstrādātajiem datiem.

PĀRZINIS

Personas datu pārzinis ir Ordoline UAB (turpmāk tekstā Ordoline), uzņēmuma kods: 305610551, adrese: A. Vivulskio iela 7-202 Viļņa, Lietuva.

ORDOLINE APSTRĀDĀTIE KLIENTU/ZOBĀRSTU PERSONAS DATI

• Veicot zobu taisnošanas kapju pasūtīšanas, ražošanas un nodrošināšanas procesus, Ordoline apstrādā pasūtītāju-zobārstu personas datus, tostarp (bet ne vienmēr ierobežojoties ar) vārdu, uzvārdu, kvalifikācijas, darbvietu, e-pasta adresi, tālruņa numuru un zobārsta konta pieteikšanās datus.

Personas datu apstrādes mērķi un likumīgais pamats 

• Iepriekš minētie personas dati ir nepieciešami zobārsta pasūtīto zobu taisnošanas kapjukvalitatīvai ražošanai un netraucētai piegādei (proti, zobu taisnošanas kapju ražošanas līguma izpildīšanai).
• Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, ar ko tiek atcelta Direktīva 95/46/EK (turpmāk tekstā “VDAR”), 6. panta b) apakšpunktā ir norādītas tiesības apstrādāt personas datus, ciktāl tas ir nepieciešams līguma izpildes nolūkā.
• Klientu/zobārstu personas dati, piemēram, personas vārds, uzvārds un e-pasta adrese, var tikt apstrādāti tiešā mārketinga nolūkos (nosūtot biļetenus vai piedāvājumus), ja pirms šādu datu apstrādes ir saņemta klienta/zobārsta rakstiska piekrišana.o Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta a) apakšpunktā ir norādītas tiesības uz šādu datu apstrādi bez datu subjekta piekrišanas.

Personas datu glabāšanas termiņš

• Zobārsta, kurš ir pasūtījis zobu taisnošanas kapes, personas dati, kas apstrādāti zobu taisnošanas kapju ražošanas līguma izpildes nolūkā, piemēram, zobārsta vārds, uzvārds, kvalifikācijas, darbvieta un konta pieteikšanās dati, tiek glabāti 15 gadus kopš zobu taisnošanas kapju ražošanas. Šis laika ierobežojums ir atrunāts Lietuvas Republikas tiesību aktos, kas nosaka laika ierobežojumus pacienta medicīnisko ierakstu glabāšanai. Zobārsta tālruņa numurs tiek glabāts 2 gadus pēc zobu taisnošanas kapju pēdējā pasūtījuma.
• Klientu/zobārstu personas dati, kas apstrādāti tiešā mārketinga nolūkos, tiek glabāti divus mēnešus kopš piekrišanas atsaukšanas datuma vai datuma, kurā tiek pieņemts Ordoline lēmums par personas datu turpmāku neapstrādāšanu tiešā mārketinga nolūkos.

Personas datu sniegšana

• Zobārstu, kuri ir pasūtījuši zobu taisnošanas kapes, personas dati var tikt sniegti kompetentajām iestādēm saskaņā ar Lietuvas Republikas tiesību aktiem. Zobārstupersonas dati var tikt sniegti arī datu apstrādātājiem, kurus Klīnika izvēlas savas informācijas sistēmas apkopes, transporta, reklāmu un citu līdzīgu pakalpojumu sniegšanai, kā arī Ordoline izplatītājiem. Datu apstrādātāji apstrādā datus saskaņā ar Klīnikas norādījumiem un tikai pakalpojumu sniegšanai nepieciešamajā apjomā. Visiem datu apstrādātājiem ir pienākums nodrošināt nosacījumus personas datu drošības pārvaldībai.

ORDOLINE APSTRĀDĀTIE PACIENTU PERSONAS DATI

• Veicot zobu taisnošanas kapju pasūtīšanas, ražošanas un nodrošināšanas procesus, Ordoline apstrādā pasūtījumos norādītos pacientu personas datus, piemēram, vārdu, uzvārdu un dzimšanas datumu, kā arī pacientu īpašo kategoriju personiskos datus, piemēram, par pacienta zobu un sakodiena stāvokli, pacienta sūdzībām, pielietoto ortodontisko ārstēšanu, pacienta medicīniskajiem attēliem (rentgena attēliem), un pacienta attēlveidošanas datus (sejas un zobu fotoattēlus).

Personas datu apstrādes mērķi un likumīgais pamats

• Iepriekš minētie personas dati ir nepieciešami zobu taisnošanas kapju kvalitatīvai ražošanai atbilstoši zobārsta pasūtījumam, piemēram, lai sniegtu ļoti kvalitatīvus mutes kopšanas pakalpojumus. Lietuvas Republikas tiesību aktos ir iekļauta prasība uzņēmumiem, kuri sniedz mutes veselības aprūpes pakalpojumus, saglabāt pacientu medicīniskos ierakstus ar konkrētā pacienta identifikāciju.
• Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, ar ko tiek atcelta Direktīva 95/46/EK (turpmāk tekstā “VDAR”), 6. pantā ir norādītas tiesības apstrādāt personas datus, ciktāl tas ir nepieciešams, lai izpildītu piemērojamās likumīgās saistības.
• Vispārīgās datu aizsardzības regulas 9. panta h) apakšpunktā ir norādītas tiesības uz personas datu īpašo kategoriju apstrādi, ja tas ir nepieciešams veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas nolūkos.

• Ordoline var apstrādāt pacientu kontaktinformāciju, piemēram, tālruņa numurus un e-pasta adreses, lai sazinātos ar pacientu Ordoline likumīgajās interesēs, piemēram, lai sazinātos ar pacientu par zobu taisnošanas kapju piegādi vai iegūtu pasūtījuma izpildei nepieciešamo papildinformāciju.
• Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta f) apakšpunktā ir norādītas tiesības uz datu apstrādi pārziņa likumīgo interešu nolūkā.

Personas datu glabāšanas termiņš

• Pacienta personas dati, kas tiek apstrādāti mutes kopšanas pakalpojumu sniegšanas nolūkā, tiek glabāti Lietuvas Republikas tiesību aktos paredzētajā periodā (15 gadus). Pacienta kontaktinformācija (tālruņa numurs un e-pasta adrese) tiek glabāta 5 gadus pēc zobu taisnošanas kapju pēdējā pasūtījuma datuma.

Personas datu sniegšana

• Pacientu personas dati var tikt sniegti kompetentajām iestādēm saskaņā ar Lietuvas Republikas tiesību aktiem. Pacientu personas dati var tikt sniegti arī datu apstrādātājiem, kurus Klīnika izvēlas savas informācijas sistēmas apkopes pakalpojumu sniegšanai, kā arī Ordoline izplatītājiem. Datu apstrādātāji apstrādā datus saskaņā ar Klīnikas norādījumiem un tikai pakalpojumu sniegšanai nepieciešamajā apjomā. Visiem datu apstrādātājiem ir pienākums nodrošināt nosacījumus personas datu drošības pārvaldībai.

PERSONAS DATU DROŠĪBA

• Pacienta personas dati tiek apstrādāti, īstenojot pienācīgus organizatoriskos un tehniskos drošības pasākumus personas datu aizsardzībai pret nejaušu vai nelikumīgu iznīcināšanu, izmaiņām, izpaušanu vai jebkura cita veida nelikumīgu apstrādi.

DATU SUBJEKTU TIESĪBAS SAISTĪBĀ AR APSTRĀDI

• Datu subjektiem ir tiesības pieprasīt, lai Ordoline nodrošinātu brīvu piekļuvi viņu personas datiem, to labošanai un izdzēšanai, apstrādes ierobežošanai, kā arī iebildumiem pret viņu datu apstrādi. Datu subjektiem ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei, ja personas dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz piekrišanu. Datu subjektiem ir tiesības uz datu pārnešanu.

• Datu subjektiem ir tiesības pieprasīt, lai Ordoline pārtrauc viņu personas datu apstrādi un dzēš viņu personas datus vienos vai vairākos šādos apstākļos:
1. personas dati vairs nav nepieciešami to mērķu sasniegšanai, kuriem tie tika ievākti vai kā citādi apstrādāti;
2. ir atsaukta datu subjekta piekrišana, kas bija apstrādes pamatā, un datu apstrādei nav cita likumīga pamata;o personas dati ir apstrādāti nelikumīgi.
3. Konkrētajā gadījumā noteicošais ir iebildums pret personas datu apstrādi, pamatojoties uz Ordoline likumīgajām interesēm un datu subjekta interesēm.

• Datu subjektiem ir tiesības pieprasīt, lai Ordoline ierobežotu personas datu apstrādi. Pēc personas datu apstrādes ierobežošanas Ordoline vairs neveic nekādas darbības ar personas datiem, izņemot to glabāšanu. Personas datu apstrādes ierobežojuma pieprasījumu var iesniegt vismaz vienā no šiem gadījumiem:
1. Personas dati ir neprecīzi (šādā gadījumā personas datu apstrādes darbības ir jāierobežo, kamēr tiek pārbaudīta datu precizitāte).
2. Personas dati ir apstrādāti nelikumīgi, tomēr datu subjekts nepiekrīt personas datu izdzēšanai.
3. Klīnikai vairs nav nepieciešami personas dati iepriekš minētajos nolūkos, bet tie ir nepieciešami, lai datu subjekts varētu aizstāvēt savas tiesības, izpildīt juridiskās prasības vai aizstāvēties to gadījumā.
4. Uz personas datu apstrādi attiecas datu subjekta iebildums pret šādu apstrādi (apstrāde uz šī pamata tiek ierobežota līdz apstiprināšanai, ka personas datu apstrādes iemesls ir svarīgāks par datu subjekta iemeslu).

• Tiesības uz datu pārnesamību nozīmē to, ka datu subjektam ir atļauts saņemt (strukturētā, vispārēji izmantotā, datorā lasāmā un savietojamā formātā) viņam sniegtos personas datus, kurus Klīnika apstrādā ar automātiskiem līdzekļiem un kuru apstrādes pamatā ir datu subjekta piekrišana vai līgums ar datu subjektu. Ja tas ir tehniski iespējams, šādi personas dati var tikt pārsūtīti tieši citam pārzinim, kuru ir norādījis datu subjekts, pēc datu subjekta pieprasījuma.

• Ar personas datu aizsardzību saistītos pieprasījumus var iesniegt:
1. Personīgi: A. Vivulskio g. 7-202, Viļņa, Lietuva.
2. Nosūtot pastā vai izmantojot citus paku piegādes pakalpojumus, uz šo adresi: A. Vivulskio g. 7-202, Viļņa, Lietuva.
3. E-pastā: info@ordoline.com

• Datu subjektam vai viņa pārstāvim pieprasījuma brīdī ir jāapstiprina viņa identitāte.
• Datu subjektiem, kuri uzskata, ka viņu tiesības ir pārkāptas personas datu apstrādes rezultātā, ir tiesības iesniegt sūdzību Valsts datu aizsardzības inspekcijai L. Sapiegosielā 17, 10312 Viļņā, e-pasts: ada@ada.lt

Uzzināt vairāk